Pályázatok

Gradovi u fokusu 2018

Post image

IPARD II

Post image

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Post image

Ministarstvo omladine i sporta

Post image

Gradovi u fokusu 2018

Pogledaj ostale
Latest Products Image
2018-01-08 13:02:10

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - usklađeni din. izn., 125/14 - usklađeni din. izn. i 95/15 - usklađeni din. izn.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17),

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Raspisuje
K O N K U R S
GRADOVI U FOKUSU 2018

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2018, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu - Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije -projekta.

Opšti ciljevi Programa:

 1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
 2. obogaćen kulturni život;
 3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
 4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa:

 1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
 2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
 3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
 4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
 5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
 8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
 9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Uslovi/pravo učešća na konkursu

Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.[1]

Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).

Prilikom izbora JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:

 • Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnosti sadržaja, modelima evaluacije i indikatorima, uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.);
 • budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);
 • stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata
 • vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti);

Opšti plan finansiranja:

Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 33 dana, od dana raspisivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od 25. decembra 2017. godine do 26. januara 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 27. marta 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd
sa naznakom - Konkurs Gradovi u fokusu 2018 i
elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENA: Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku

Dani otvorenih vrata su utorak i četvrtak u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (po zakazivanju).

Kontakt osobe:
Đurđijana Jovanović
tel: 011 3398 880;
int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

Vesna Maricki Ostojić
tel: 011 292 78 98;
int. adr.: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs.

[1]Beograd i Novi Sad neće biti razmatrani, imajući u vidu naprednu kulturnu infrastrukturu ovih gradova

Post image

IPARD II

Post image

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Post image

Ministarstvo omladine i sporta

Post image

Gradovi u fokusu 2018

Pogledaj ostale